Çalışma Koşulları

1. Konferans çevirmenleri ancak yeterli bilgi donanımına sahip oldukları konularda görev kabul ederler.
2. Konferans çevirmenleri mesleki gizlilik ilkesine tabidir, çevirmen kimliği ile sahip oldukları bilgi, belge vb. işverenin rızası olmadan üçüncü şahıslara aktarmazlar. Meslek sırrı işverenle yapılan sözleşmenin süresiyle kısıtlı olmayıp sözleşmenin sona ermesi ve feshinden sonra da çevirmeni bağlar.
3. Konferans çevirmenleri icra edecekleri tercüme görevine ilişkin olarak konferans sahibi veya aracı kuruluş ile ücretlerini ve çalışma koşullarını esas alan bir sözleşme akdederler.
4. Konferans çevirmenleri her şartta duyduklarını tercüme ederler. Kasıtlı olarak yanlı ya da eksik/fazla tercümeye zorlanmaları halinde, kendileri için hiçbir müeyyide doğurmaksızın, çalışmayı reddederler.

5. Konferans çevirmenleri çok istisnai durumlar dışında (örneğin kısa basın toplantıları) hiçbir şekilde tek başlarına çalışamaz ve çalışmaya zorlanamazlar (istisnai durumlarda da bu süre asla 1 saati geçemez).
En az iki çevirmenden oluşan çevirmen ekiplerinin (fısıltı yöntemiyle yapılan çeviriler dâhil) günlük çalışma süresi 2 x 3 saati aşamaz. Çevirmenlerin öğle yemeği arası en az bir saattir. Toplam çalışma süresi 6 saati aşan toplantılarda ekipler üçüncü bir çevirmen ya da ikinci bir çevirmen ekibiyle takviye edilir. Türkçe dâhil her çeviri dili için ayrı kabin açılır. Konferans çevirmenleri ardıl çeviride görev almaları halinde tek kişilik çalışma süresi kesintisiz 1 saati, toplamda ise günde 2 saati aşamaz; eşlik ve protokol görevleri bu kuralın dışındadır.
6. Konferans çevirmenleri görevi sözlü çeviri yapmaktır. Çevirmenler hiçbir şekilde, yazılı çeviri de dâhil olmak üzere, sözleşmede öngörülmeyen bir görevi üstlenmeye zorlanamazlar.
7. Aynı iş için aynı işveren tarafından istihdam edilen çevirmenler eşit ücret alır.
8. Uluslararası sözleşmeler ve Telif Hakları Yasası gereği, toplantı sırasında yapılan tercümelerin her türlü ses ve/veya görüntü kayıtları, bu kayıtların radyo, televizyon ya da herhangi bir iletişim mecrası kullanılarak yayımlanması, çevirmenlerin iznine ve ayrı bir telif ücretine tabidir. Bu kuralın istisnası, işverenin bir yayın kuruluşu olması ya da söz konusu toplantının doğrudan basını bilgilendirme amaçlı olmasıdır. Bu durumda dahi çeviri sırasında konferans çevirmenlerinin çalışma mekânı olan kabinlere kayıt amaçlı olarak girilmez ve/veya mikrofon, kayıt cihazı vb. konulmaz.
9. Konferans sahibi, tebliğ metinleri, program, vs. gibi her türlü belgeyi, konferans çevirmenlerine, çevirmenlerin gerekli teknik ve terminolojik hazırlıklarını yapabilmelerine imkân verecek makul bir sürede iletir. Teknik ve siyasi yönden hassas konularda, tercümanlar veya konferans sahibi gerekli gördüğünde, çevirmenlere önceden brifing verilmesi talebinde bulunulabilir.
10. Konferans çevirmenleri metni kendisine önceden verilmeyen veya seyrettirilmeyen ses ve görüntü kayıtlarını çevirmeye zorlanamaz. Her halükarda bu tür görsel malzemenin çevirisinin yapılabilmesi için konuşma sesinin kabine direkt olarak verilmesi gerekmektedir.
11. Simültane çeviri esnasında kullanılacak kabin ve teknik donanım Türk ve ISO Standardı TS ISO 2603 ve 4043 (*) standartlarına uygun olmalı, her dil ayrı kanaldan çıkmalı; kabin, konuşmacının, kürsünün ve perdeye yansıtılan görsel malzemenin çevirmenler tarafından rahatlıkla görülebileceği uzaklıkta ve konumda kurulmalıdır. Çevirmenler kabinlerin ve donanımın konumu ya da koşullarının uygun olmadığı hallerde, gerekli teknik ve görüntüyü destekleyici düzenlemeler yapılmadığı takdirde çalışmaya zorlanamazlar.
12. Konferans çevirmenlerinin ikamet ettikleri şehrin dışına ulaşımı (havalimanı transferleri dâhil) ile bu şehirdeki yemek ve konaklama giderleri işveren tarafından karşılanır. Ulaşım havayoluyla, bu mümkün olmadığında ise mevcut en direkt vasıtayla yapılır. Konaklama konferansın düzenlendiği otelde, konferansın otel dışı bir mekânda düzenlenmesi halinde ise, katılımcılarla aynı veya eşdeğer bir otelde, tek kişilik odada olmalıdır.
13. Konferans çevirmenlerinin ikamet ettikleri şehrin dışında yapılan toplantılarda, ulaşımın toplantının başladığı günden bir gün önce mesai saatleri (09:00-18:00) içinde yapılmasının gerektiği hallerde, dönüşte ise çevirmenlerin toplantının son günü saat 24:00′ten sonra ikamet ettikleri şehre varmaları halinde yol günü tazminatı tahakkuk ettirilir. İkamet edilen şehrin dışındaki işlerde de çevirmenlerin, çalışma günleri arasında çalışılmayan her gün için gün kaybı tazminatı ve günlük harcırah talep etme hakları vardır.
14. Konferans çevirmenleri ile sözleşme yapan tüm aracı kuruluşlar, tercüme hizmetinin daha nitelikli düzeyde sağlanabilmesi için çevirmenleri toplantıyı düzenleyen kişi veya kuruluşlarla doğrudan temasa geçirmekle yükümlüdür.
15. Mücbir sebepler dışında, toplantı sahibinin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi halinde çevirmenler tazminat talep etme hakkına sahiptir. Çevirmenin mücbir sebeplerden dolayı toplantıya katılamaması halinde ise durum toplantı sahibini zor durumda bırakmayacak makul bir süre içinde bildirilmeli ve kendisiyle aynı koşullarda çalışacak, aynı niteliklere sahip diğer bir konferans çevirmeni önerilmelidir.
Kaynak: Türkiye Konferans Tercümanları Derneği

Simültane çeviri, bu iş için özel olarak geliştirilmiş ve uluslararası standartlara uygun kabinlerde, gerekli teknik ekipman ile gerçekleştirilir. Bazı toplantı salonlarında simültane kabinleri ve ekipmanları hazır bulunur. Bu imkanların bulunmadığı yerlerde, taşınabilir kabinler ve ekipman, teknik firma tarafından sağlanır. Çevirinin yanı sıra kabin ve ekipman ihtiyacınız da bulunuyorsa, danışmanlık almak için lütfen sekreteryamız ile iletişime geçiniz.

Kabin ve ekipman standartları ile çalışma koşullarına ilişkin bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Konferans Tercümanları Derneği

Öncelikle toplantınızın türü, yeri, katılımcı sayısı, vb. hususlara göre tercih edeceğiniz çeviri türüne karar vermek için hizmetlerimiz sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Toplantı tarihiniz belli olduktan ve gerekli çeviri türüne karar verdikten sonra en kısa süre içerisinde sekreteryamızla iletişime geçmeniz, toplantınız için uygun çevirmenlerin organize edilmesi açısından önemlidir.

Simültane Çeviride Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Simültane çeviri kabinleri ve ekipmanı toplantı başlamadan önce salonda hazır bulundurulmalıdır.
 • Simültane çeviri kabinleri, çevirmenlerin konuşmacıyı ve perdeyi net olarak görebileceği şekilde kurulmalıdır. Kabinler, slaytların yansıdığı ekrana yakın kurulmuş olsa dahi, sunumlar içerisinde kullanılan küçük puntolu yazıların çevirmenler tarafından okunabilmesi için kabin içerisine mutlaka slaytların yansıtılacağı bir monitörün kurulması gereklidir. Özellikle yalnızca slaytlı sunumlarla gerçekleştirilen tıp toplantılarında, monitör kurulması çevirmenin ve toplantının başarısı için çok önemlidir.
 • Toplantı süresince çevirmenlerin iletişime geçebileceği bir kontak kişi belirlenmesi faydalı olacaktır.
 • 45 dakikayı aşan toplantılarda mutlaka 2 çevirmen görevlendirilir.
 • Toplantı öncesinde toplantı programı, konusu, sunumlar, konuşma metinleri ya da diğer kaynak metinlerin çevirmenlere ulaştırılması, çevirmenlerin ön hazırlık yapmalarına imkan vererek toplantınızın verimli geçmesine katkıda bulunacaktır.
 • Çevirmenlerin dinlenebilmesi için kahve ve yemek arası gibi molalara özen gösterilmelidir.
 • Ses ya da görüntü kaydı alınan toplantılarda, toplantı öncesinde mutlaka çevirmenlere ve sekreteryamıza bilgi verilmesi ve telif ücreti ile ilgili sekreteryamızdan bilgi alınması gereklidir.
 • Video gösterimi yapılacaksa, sesin doğrudan çevirmenlerin kulaklıklarına verilmesi, videonun çevirmenlere önceden izletilmesi ve mevcutsa yazılı metninin verilmesi gerekir.

Ardıl Çeviride Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Çevirmenin not alması gerekebileceğinden toplantı düzeninin, mümkün olduğu hallerde, çevirmenin not almasına elverişli hale getirilmesi, çevirmenin ayakta çeviri yapması bekleniyorsa iki eli boş kalacak şekilde ayaklı mikrofon sağlanması gerekmektedir.
 • Konuşmacının mikrofon ile konuştuğu ortamlarda, çevirmen için de ayrı bir mikrofon sağlanmalıdır.
 • Çevirmen, kabin ortamında bulunmadığı için dikkatini dağıtacak birçok faktör mevcuttur. Bu sebeple, sanılanın aksine, simültane çeviriden daha kolay değildir.
 • Yukarıda belirtilen çalışma koşullarına ek olarak, ardıl çeviride ilk akılda bulundurulması gereken ardıl çeviri ile toplantı süresinin iki katına çıkacağıdır.
 • Yazılı çeviri sayfa sayısı hesaplanırken, 1000 (boşluksuz) karakter 1 çeviri sayfası olarak kabul edilir. Tam sayfa sayısı ancak çeviri tamamlandıktan ve hedef metin ortaya çıktıktan sonra hesaplanır. Ancak fikir vermesi açısından, kaynak metin üzerinden yaklaşık bir hesaplama (+/- %5) yapmak mümkündür.
 • Çeviri dilinin kurum dilinize ve kültürünüze uygun olabilmesi için, mevcut ise, konu ile ilgili önceden yapılmış çevirileriniz, referans ve kaynak metinleriniz ve kelime listenizin, çevirisi yapılacak metin ile birlikte gönderilmesi tavsiye edilir.
 • Çeviri süresi belirlenirken, editörün metin üzerinde harcayacağı süre de göz önünde bulundurulmalıdır.